Z pohledu psychologa …

Zaměřme se na přínosy předškolních programů Hudební školy YAMAHA z hlediska pedagogicko-psychologického. Dlouhodobá pravidelná aktivní účast v kurzu přináší kromě rozvoje a "nastartování" rozumových schopností také pozitiva v mimointelektové oblasti

 

Všichni víme, že v současné době je společně s nástupem školní docházky čím dál více dětí diagnostikováno pro různé vady či oslabení, které vedou k horšímu prospívání. Je také dokázáno, že na těchto problémech má svůj podíl současný životní styl. Moderní technologie nás čím dál více tlačí ke snižování skutečných sociálních kontaktů nejen mezi lidmi ve společnosti, ale i přímo v rodinách. Děti se už od malička hojně setkávají s fenoménem "obrazovky" (nebo displeje :-) a záhy začínají samy dávat přednost této formě zábavy před interakcí se "skutečným" světem. Ponechme nyní stranou otázku, zda je to špatně či dobře, která je nad rámec tohoto textu :-) a soustřeďme se na to, co nám YAMAHA v tomto ohledu může nabídnout.

 

 

 

Metodiky předškolních programů vycházejí z faktu, že u maličkých dětí není vhodné se příliš specializovat. Naopak je potřeba dopřát jim podmínky k všestrannému rozvoji. Hudební program je tedy šikovně provázán s různorodými aktivitami, které jim tento rozvoj umožňují a díky spojení s hudbou i umocňují. Zároveň je to dobrá prevence, některé poruchy se včasným zásahem dají výrazně zmírnit anebo vůbec nedojde k jejich rozvinutí.

 

 

 

Díky práci odborníků a mnohaletým zkušenostem jak v zahraničí, tak v ČR, může YAMAHA "předškolákům" dopřát souvislý, ucelený a na sebe navazující přísun podnětů pro rozvoj následujících funkcí a předcházení tzv. "dysporuch" i jiných odchylek od normy. (V tomto případě máme termínem "předškolák" na mysli i děti od 4 měsíců věku.)

 

Smyslové vnímání, tzv. percepční funkce, ať už jde o podněty sluchové, zrakové, hmatové a v určité míře čichové a chuťové.

 

Schopnost koncentrace  pozornosti, rozvoj paměti, myšlení, řečových schopností a předmatematických představ, tzn. funkce poznávací (kognitivní).

 

Pohybové funkce  - motorika hrubá a jemná, tzn. celková pohyblivost, koordinace, rovnováha,  motorika ruky, mluvidel, očních pohybů a jejich vzájemná souhra a rytmicita.

 

Funkce propojující složku poznávací a pohybovou (senzomotorické).

 

Konkrétněji také:

 

- Schopnost jemného sluchového rozlišování (fonematický sluch) -  slabikování, opakování, dlouhé a krátké tóny a slabiky mají vliv na mluvený projev i na psaní (rozpoznání důrazu, délky slabiky…).

 

Správný rozvoj řeči - artikulační obratnost, včasné odhalení poruch hlasu a řeči.

 

 

Pokud se doma s dítětem nenásilně vracíme k tomu, co se dělo na hodině, dopřáváme mu tímto opakováním další velkou službu. Upevňováním a posilováním se v mozku vytvářejí pevná nervová spojení, která jsou výborným základem pro celý pozdější život…

 

>>> Článek vznikl pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny v Kadani. Děkujeme tímto vedoucí Mgr. Tereze Beníškové za vstřícnost a spolupráci! <<<

zpět na obsah zpravodaje